Summarize

logo programu operacyjnego rybySamorząd województwa kujawsko-pomorskiego w ramach regionalnego funkcjonowania unijnego Programu Operacyjnego Ryby, zawarł 185 umów z beneficjentami z trzydziestu trzech gmin, wydając tym samym w ciągu dwóch lat 28,6 mln złotych z programowej puli 62,2 mln złotych.

Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", zwany w skrócie PO Ryby, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Najważniejszymi zadaniami PO Ryby jest poprawa efektywności sektora polskiego rybołówstwa, podniesienie konkurencyjności polskiego sektora rybackiego, poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa oraz racjonalna gospodarka zasobami wód.

Fundusze w ramach programu zostały przeznaczone i rozdysponowane między innymi na ochronę środowiska, infrastrukturę, wsparcie inwestycji i przedsiębiorstw w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz na zdynamizowanie sektora lokalnego.

Lokalne grupy rybackie, z regionu kujawsko-pomorskiego, takie jak: Borowiacka Rybka, Drwęca, Rybak, Dorzecza Zgłowiączki, Nasza Krajna i Pałuki, swoim zasięgiem obejmują kilka sąsiadujących ze sobą gmin. Grupy te stały się partnerami samorządów województw w realizacji założeń programu, dlatego też tworzą strategie rozwojowe i w drodze konkursu wyłaniają beneficjentów programu

Beneficjentami „Zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", PO Ryby mogą zostać osoby fizyczne i prawne, instytucje naukowe, instytucje kulturowe, organizacje pozarządowe, osoby prawne i fizyczne oraz inne instytucje zaangażowane w rozwój danego obszaru.

Beneficjentów programu jest trzydziestu trzech, jednak chętnych jest znacznie więcej. Złożono łącznie 450 wniosków na kwotę 78,6 mln złotych, przewyższającą sumę do podziału, dlatego też część wniosków czeka jeszcze na rozpatrzenie.Komentarze

Skomentuj