Summarize

trzoda chlwena

W roku 2013 odnotowano zwiększone wydatki na utrzymanie postępu biologicznego, prowadzenie ksiąg i ocenę wartości użytkowej świń.

Mimo iż pogłowie trzody chlewnej po raz kolejny było niższe niż w roku ubiegłym, to MRiRW poinformowało, że wydatki przeznaczone na postęp hodowlany świń były wyższe niż przed rokiem. Od 18 maja 2010 roku przyznawana jest pomoc państwa w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej. Jest ona regulowana rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91 poz. 595 z późn. zm.).

Resort rolnictwa przekazał informacje, z których wynika, że 2 2013 roku ze środków budżetowych na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej, na dotowanie prowadzenia ksiąg oraz oceny wartości użytkowej świń przeznaczono 12.105 tys. zł. W roku ubiegłym na ten cel przeznaczono o 435 tys. zł mniej, czyli 11.670 tys. zł.

Z informacji przekazanych przez MRiRW wynika również,  że w październiku br. Komisja Europejska przesłała do konsultacji projekt rozporządzenia Komisji uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorze rolnictwa i leśnictwa oraz na obszarach wiejskich za zgodne ze wspólnym rynkiem.

Projekt ten uwzględnia możliwość udzielania pomocy o stawce:

- do 100 proc. na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z ustanowieniem i utrzymaniem ksiąg hodowlanych,

- do 70 proc. kosztów badań przeprowadzonych przez strony trzecie lub w ich imieniu, w celu określenia jakości genetycznej lub wydajności inwentarza, z wyjątkiem kontroli podejmowanych przez właściciela inwentarza i rutynowych kontroli jakości mleka.Komentarze

Skomentuj