Summarize

Projekt reformy Wspólnej Polityki Rolnej, która został przedstawiony przez Komisję Europejską w październiku 2011 roku wprowadza wiele zmian, które mogą zmienić obraz rolnictwa europejskiego.Komisja Europejska przedstawiając projekt reformy Wspólnej Polityki Rolnej była świadoma tego, że może spotkać się on z falą krytyki ze strony krajów członkowskich. Projekt reformy to jednak tylko projekt i wciąż możliwe są jego zmiany. Pracę nad kształtem nowej Wspólnej Polityki Rolnej wciąż trwają i aktywnie uczestniczy w nich również strona polska. Nie mniej jednak sam projekt jest swego rodzaju wskazówką na tematu sposobu myślenia Komisji Europejskiej na temat tak ważkiej kwestii jaką jest rolnictwo w Unii Europejskiej.

Projekt reformy kładzie nacisk na 5 elementów:

podniesienie konkurencyjności europejskiego rolnictwa,
zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego Europy,
promocję wysokiej jakości produktów,
ochronę środowiska,
rozwój obszarów wiejskich.

W praktyce nacisk na te elementy wyraża się przy pomocy zmian w budżecie unijnym przeznaczonym na rolnictwo.

Fundamentem Wspólnej Polityki Rolnej są dopłaty bezpośrednie do hektara. Chcąc podnieść konkurencyjność rolnictwa europejskiego reforma zaproponowana przez Komisję Europejską przewiduje, że dopłaty mają ulec zmianie. Chodzi tu przede wszystkim o stopniowe zrównywanie poziomu dopłat w krajach Unii Europejskiej oraz zmiany w systemie ich przyznawania.

Według projektu tylko aktywni rolnicy mogą otrzymywać dopłaty bezpośrednie. W ten sposób Komisja Europejska chce uniknąć sytuacji, w których osoby nie będące rolnikami i nie mające nic wspólnego z rolnictwem pobierają dopłaty z samego tytułu posiadania ziemi. Tacy „rolnicy” nie wnoszą wartości dodanej do rolnictwa europejskiego i co więcej z ich powodu europejskie rolnictwo staje się mniej konkurencyjne. Komisja Europejska chce aby małe gospodarstwa rolnicze wybierały formy dopłaty na początku obowiązywania reformy, czyli w 2014. Celem tego działania jest wykluczenie powstawania sztucznych gospodarstw.

Aktywnym rolnikiem według projektu jest osoba, która z dopłat bezpośrednich otrzymuje najwyżej 5% łącznej sumy przychodów z działalności nierolniczej.

Podnoszenie konkurencyjności rolnictwa europejskiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w Europie ma być promowane poprzez zmiany w II filarze. Te zmiany służą premiowaniu rolników aktywnych, którzy zajmują się intensywną produkcją. Premie mają być przekazywane za wprowadzanie innowacji. Komisja Europejska objęła reformą młodych rolników (poniżej 40 lat) wśród których upatruje źródeł stabilnej przyszłości i konkurencyjności rolnictwa europejskiego. Według założeń projektu młodzi rolnicy mają przez 5 lat dostawać dopłaty wyższe o 25% od średniej krajowej. Warunkiem otrzymania takich dopłat jest posiadanie co najmniej 25 hektarowego gospodarstwa.

Oprócz tego Komisja Europejska uważa, że rolnictwo europejskie może być konkurencyjne tylko wtedy kiedy uda się stworzyć dobrze funkcjonującą sieć grup rolniczych. Z tego też powodu wspieranie tworzenia takich grup jest priorytetem reformy Wspólnej Polityki Rolnej.

Promocja wysokiej jakości produktów, ochrony środowiska i rozwój obszarów wiejskich to bardzo ważne elementy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020. Celem Komisji Europejskiej jest stworzenie sytuacji, w której rolnicy są premiowani za ekologiczne działania. Komisja Europejska przedstawiła trzy warunki ochrony środowiska, którymi są dywersyfikacja kultur, przekazanie 7% upraw na infrastrukturę ekologiczną oraz zabezpieczenie ziemi pod pastwiska. Rolnicy, którzy będą mieli problem ze spełnieniem tych trzech warunków otrzymają tylko 70% należnych dopłat.

Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020 to wciąż temat otwarty i do negocjacji. Ostateczny kształt reformy poznamy z pewnością do końca tego roku. Proponowane zmiany pozwalają stwierdzić, że droga obrana przez Komisję Europejską ma 2 główne cele: stopniową profesjonalizację rolnictwa połączoną z jednoczesnym naciskiem na kwestie ochrony środowiska.Komentarze

Skomentuj