Summarize

REGULAMIN SERWISU AGRODZIENNIK
(REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ)

§ 1. [Definicje]

 1. Usługodawca – spółka pod firmą Agrospot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Milczańska 18C/15, kod pocztowy 61-131 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 301540090, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 7822511121 oraz numerem REGON 301540090.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Usług, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
 3. Serwis – prowadzony przez Usługodawcę serwis dostępny w sieci Internet pod adresem http://agrodziennik.pl
 4. Usługi – dostępne w ramach Serwisu, płatne lub nieodpłatne usługi, świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika, polegające na udostępnianiu Użytkownikowi materiałów oraz funkcjonalności dostępnych w Serwisie. Usługi są odpłatne tylko w takich przypadkach i tylko w takim zakresie, w jakich zostało to wyraźnie wskazane przez Usługodawcę w Regulaminie.
 5. Profil – wyodrębnione miejsce w Serwisie, w którym zapisywane są dane dotyczące Użytkownika, do których Użytkownik uzyskuje dostęp po skutecznym zalogowaniu się w Serwisie przy użyciu loginu i hasła zdefiniowanego przez Użytkownika w toku rejestracji w Serwisie.
 6. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Usług w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Umowa – zawierania przez Użytkownika z Usługodawcą, na zasadach określonych w Regulaminie, umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną.
 8. Regulamin – niniejszy dokument.

§ 2. [Zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną]

 1. W ramach świadczonych Usług Usługodawca udostępnia Użytkownikom materiały publikowane w Serwisie przez Usługodawcę, w tym w szczególności artykuły, umożliwia korzystanie z forum, tworzenie galerii oraz świadczy usługę polegającą na publikowaniu w ramach Serwisu wizytówki prowadzonej przez Użytkownika działalności rolniczej lub działalności gospodarczej (dalej Wizytówka).
 2. Usługi dostępne są dla Użytkowników po zalogowaniu do Serwisu, za wyjątkiem dostępu do materiałów zamieszczanych w Serwisie przez Usługodawcę, do których dostęp nie wymaga logowania, przy czym tworzenie Wizytówki jest odpłatne, chyba że co innego wynika z postanowień Regulaminu.
 3. Usługodawca dopuszcza świadczenie Usług na warunkach odmiennych niż określone w Regulaminie, lub z wyłączeniem niektórych postanowień Regulaminu, jednakże wyłącznie na podstawie odrębnej, pisemnej umowy.

§ 3. [Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług]

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z Usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się w Serwisie, niezbędne jest łącznie:
 2. połączenie z siecią Internet;
 3. posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet;
 4. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.
 5. W celu dokonania rejestracji w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

§ 4 [Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną]

 1. Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych w ramach Serwisu związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.
 2. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” urządzenia użytkownika sieci przez oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By zminimalizować zagrożenia z tym związane, ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył urządzenia, które wykorzystuje łącząc się z siecią Internet, w oprogramowanie antywirusowe oraz chroniące przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (firewall) i stale je aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 3. Usługodawca informuje, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym opisanych w Regulaminie, wiążą się z działalnością osób trzecich, zmierzających do uzyskania nieuprawnionego dostępu zarówno do systemu Usługodawcy, jak i Użytkownika między innymi w celu kradzieży danych. W związku z powyższym Usługodawca zwraca uwagę, by ustalone przez Użytkownika hasło, przy pomocy którego Użytkownik loguje się do Serwisu nie było udostępniane osobom trzecim i nie było przechowywane w sposób, który osobom postronnym ułatwiałby dostęp do niego.

§ 5 [Ogólne zasady korzystania z Serwisu, zakaz dostarczania bezprawnych treści]

 1. Korzystanie z Serwisu, za wyjątkiem dostępu do publikowanych w Serwisie przez Usługodawcę materiałów, wymaga rejestracji Użytkownika w Serwisie, na zasadach określonych w § 6 ust. 1, logowania przy pomocy loginu (adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji) oraz ustalonego przez Użytkownika hasła, a także, w przypadku publikacji Wizytówki, opłacenia wynagrodzenia przysługującego Usługodawcy od Użytkownika, jednakże z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 5.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, przyjmując do wiadomości, że zakazane jest zamieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających przepisy prawa autorskiego oraz których dystrybucja stanowi naruszenie innych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, propagujących faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.

§ 6. [Rejestracja w Serwisie; zawarcie i rozwiązanie Umowy]

 1. Warunkiem konicznym dla rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika ze wszystkich usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu jest rejestracja Użytkownika w Serwisie zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przez Usługodawcę w Serwisie w celu ułatwienia Użytkownikom rejestracji, w tym założenia Profilu przez Użytkownika.
 2. W toku rejestracji w Serwisie Użytkownik ustala swój login oraz znane jemu wyłącznie hasło.
 3. Adres poczty elektronicznej podany jako login, oprócz identyfikacji Użytkownika w Serwisie, służy również do elektronicznej komunikacji Usługodawcy z Użytkownikiem, w tym do przesyłania Newslettera, o ile Użytkownik wyraził na takie działanie Usługodawcy zgodę.
 4. Usługodawca zwraca uwagę, że Użytkownicy powinni chronić swoje hasła przed ujawnieniem osobom niepowołanym.
 5. Każdy, kto dokonuje rejestracji w Serwisie działając w imieniu i na rzecz osoby trzeciej, która po dokonaniu rejestracji stanie się Użytkownikiem, zobowiązany jest do posiadania stosownego umocowania do działania w imieniu Użytkownika.
 6. Zawarcie Umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem następuje z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie. Umowa zawierana jest na warunkach określonych w Regulaminie, a w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, w przepisach prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony, a w zakresie odpłatnej usługi polegającej na publikowaniu w Serwisie Wizytówki, na okres jednego roku, licząc od dnia opłacenia należnego Usługodawcy wynagrodzenia.
 7. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem bez podania przyczyny i wymaga wysłania oświadczenia na piśmie, przed upływem wskazanego w ust. 7 terminu.
 9. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik będący Konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy.
 10. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać Umowę na piśmie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym rozwiązanie przez Usługodawcę Umowy zawartej z Konsumentem wymaga podania ważnej przyczyny uzasadniającej rozwiązanie.
 11. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, w sytuacji, gdy Użytkownik opłacił z góry okres korzystania z usługi publikacji w Serwisie Wizytówki i okres ten wykracza poza datę rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, wpłacone przez Użytkownika środki pieniężne na poczet korzystania z Usługi nie podlegają zwrotowi. Postanowienie objęte zdaniem poprzedzającym nie znajduje zastosowania do Użytkowników będących Konsumentami, którym zawsze przysługuje prawo do zwrotu takich środków pieniężnych, w części odpowiadającej okresowi, jaki pozostał od końca opłaconego okresu korzystania z usługi publikacji w Serwisie Wizytówki.

§ 7 [Dostęp do materiałów zgromadzonych w Serwisie publikowanych przez Usługodawcę]

 1. Każdy Użytkownik posiada dostęp do materiałów zamieszczanych przez Usługodawcę w Serwisie.
 2. Usługodawca zastrzega, że jakiekolwiek wykorzystywanie materiałów zamieszczanych przez Usługodawcę w Serwisie, w tym w szczególności artykułów, inne niż wyświetlanie ich na urządzeniu służącym do przeglądania treści zamieszczonych w sieci Internet, w tym w szczególności powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, w całości lub w części, w celu uzyskania korzyści majątkowych lub bez takiego celu, stanowić będzie naruszenie autorskich praw majątkowych Usługodawcy lub osób trzecich, od których Usługodawca nabył stosowną licencję na podstawie której zamieszcza materiały w Serwisie.

§ 8 [Forum, komentarze]

 1. Każdy Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie może nieodpłatnie korzystać z forum, uczestnicząc w dyskusjach z innymi Użytkownikami, w tym w szczególności zamieszczając w ramach forum posty. Może także dodawać komentarze do zgromadzonych w Serwisie materiałów.
 2. Usługodawca zastrzega, że w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia o bezprawności treści zamieszczonych przez Użytkownika w ramach forum lub w ramach komentarza, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do bezprawnych treści.

§ 9 [Tworzenie galerii]

 1. Każdy Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie może nieodpłatnie, w ramach własnego Profilu tworzyć galerie zawierające zdjęcia Użytkownika, z tym jednak zastrzeżeniem, że Użytkownik może zamieszczać w galerii tylko takie zdjęcia, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub co do których nabył stosowną licencję, na podstawie której może korzystać ze zdjęć w taki sposób, by nie naruszając uprawnień licencjodawcy lub osób trzecich zamieszczać je w Serwisie.
 2. Zdjęcia zamieszczone w galerii przez Użytkownika są dostępne dla pozostałych Użytkowników.
 3. Usługodawca zastrzega, że w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia o bezprawności zdjęć zamieszczonych przez Użytkownika w ramach galerii, w tym w szczególności, jeżeli wiadomość lub zawiadomienie dotyczyć będą naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do bezprawnych treści.

§ 10 [Wizytówki]

 1. Każdy Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie może odpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 5, stworzyć Wizytówkę i zlecić jej publikację w Serwisie Usługodawcy.
 2. Usługodawca publikuje Wizytówkę przez okres jednego roku, licząc od dnia dokonania przez Użytkownika opłaty za publikację Wizytówki w Serwisie.
 3. Wysokość opłaty za publikację Wizytówki określona została w aktualnym cenniku, dostępnym w Serwisie pod adresem agrodziennik.pl i zależna jest o zakresu usług związanych z publikacją Wizytówki świadczonych przez Usługodawcę.
 4. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę w związku z publikacją Wizytówki w Serwisie określony został w cenniku, o jakim mowa w ust. 3.
 5. Usługodawca informuje, że publikacja Wizytówki, z którą wiążą się usługi świadczone przez Usługodawcę określone w cenniku, o jakim mowa w ust. 3, jako pakiet „FREE”, jest nieodpłatna.

§ 11 [Newsletter]

 1. O ile Użytkownik wyraził zgodę, Usługodawca przesyła na adres email Użytkownika, podany w toku rejestracji w Serwisie, Newsletter, zawierający informacje a aktualnościach w ramach Serwisu, oraz materiały promocyjne i reklamowe pochodzące od Usługodawcy lub osób trzecich.

§ 12 [Reklamacje]

 1. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: info@agrodziennik.pl, lub pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w § 1 pkt 1 Regulaminu.
 2. Reklamacja winna zawierać wskazanie Użytkownika, oznaczenie jego danych adresowych (jeżeli reklamacja składana jest w formie wiadomości email wystarczy podać adres poczty elektronicznej, na jaki ma zostać przesłana odpowiedź) oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Usługodawca zwraca się do Użytkownika z prośbą o podanie szczegółów nieprawidłowości świadczonej Usługi.
 4. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie maksymalnie 30 (trzydzieści) dni od daty jej otrzymania przez Usługodawcę. W przypadku reklamacji składanych przez Konsumentów, Usługodawca zawsze udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.
 5. W przypadku reklamacji przesłanej pocztą elektroniczną, Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie wiadomości email, chyba że w reklamacji wyraźnie zastrzeżono, że odpowiedź ma zostać przesłana w formie pisemnej.

§ 13 [Płatności]

 1. W przypadku korzystania przez Użytkownika z usług płatnych, Usługodawcy należne jest wynagrodzenie, którego wysokość określona została w cenniku, dostępnym w Serwisie pod adresem www.agrodziennik.pl/cennik.
 2. Informacja o dostępnych formach płatności jest zamieszczona w Serwisie pod adresem agrodziennik.pl.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na sporządzanie przez Usługodawcę faktur VAT w formie elektronicznej oraz przesyłanie ich w formie załącznika (w formacie pdf) do wiadomości email przesłanej adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w toku rejestracji.

§ 14 [Dane osobowe i inne dane przetwarzane prze Usługodawcę]

 1. Usługodawca jest administratorem wyłącznie tych danych osobowych, które Użytkownik podał w trakcie rejestracji w Serwisie, tj. adres email i nazwę Użytkownika.
 2. Dane, o jakich mowa w ust. 1 przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia Usług.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia.
 4. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.

§ 15 [Postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie http://agrodziennik.pl/regulamin dla wszystkich potencjalnych Użytkowników. Usługodawca umożliwia pobranie Regulaminu i zapisanie go na własnym nośniku danych.
 2. Usługodawca może dokonywać zmian Regulaminu w każdym czasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i wiążą Użytkownika z dniem publikacji ich na wskazanej w ust. 1 powyżej stronie WWW, zaś w przypadku Użytkowników będących Konsumentami, wyłącznie w przypadku akceptacji tych zmian przez Konsumenta.
 3. Do oceny skutków prawnych postanowień Regulaminu oraz w sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie mają tylko i wyłącznie przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisu kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271), a wszelkie kwestie związane z Umowami zawieranymi przez Usługodawcę z Użytkownikami oraz świadczonymi usługami podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich.
 4. W przypadku, gdyby treść niniejszego Regulaminu została przetłumaczona na języki inne niż język polski, wszelkie wątpliwości interpretacyjne bądź semantyczne będą rozstrzygane według reguł obowiązujących w języku polskim zaś za autentyczną i wiążącą uznana będzie tylko i wyłącznie wersja języku polskim.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2012 r.